Ogłoszenie – IV Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji 10.01.2019

0
1199

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 10 stycznia 2019 r. (czwartek)
na godz. 16.30 IV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce,poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się 10.01.2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach