X Sesja Rady Gminy Gorzyce – 27.06.2019 r.

0
1063

X Sesja Rady Gminy Gorzyce – 27.06.2019 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek)
na godz. 15.30 X SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Raport o stanie Gminy Gorzyce za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym Uchwał odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.