XII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII kadencji – 30.09.2019 r.

0
1104

XII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII kadencji –
30.09.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 30 września 2019 r. (poniedziałek)
na godz. 15.30 XII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.
6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Gorzyce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 26.09.2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.