XXXV SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w GCK Gorzycach dnia 22 grudnia 2021 r..

0
228

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję na dzień 22 grudnia 2021 r. (środa) na godz. 15.30 XXXV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji
“NAUTICA” w Gorzycach na 2022 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
dla uczniów Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu Jastrzębie-Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok,
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach.
22,. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Olzie w rejonie ul.
Wiejskiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2042 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Olzie w rejonie ul.
Wiejskiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2042 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum
Kultury w Gorzycach.