XLIII Sesja Rady Gminy Gorzyce – 28.07.2022 r.

0
117

XLIII Sesja Rady Gminy Gorzyce – 28.07.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 28 lipca 2022 r. (czwartek) na godz. 16.15 XLIII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

PORZĄDEK OBRAD:

– Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
– Przyjęcie porządku obrad.
– Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
– Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030.
– Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok.
– Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/362/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 roku, w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
– Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy – Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji “Nautica” w Gorzycach.
– Wolne wnioski i zapytania.
-Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 28.07.2022 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.