Dziś Sesja Rady Gminy Gorzyce – A w niej: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

0
191

28 listopada 2022 roku o godz. 15.30, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, odbędzie się XLVII SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
11. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gorzyce o stanie realizacji zadań
oświatowych przez Gminę Gorzyce w roku szkolnym 2021/2022.
12. Wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia